- وب سایت مهندس علي ماهرالنقش - http://www.amaher.ir -

تفاوت های بلا و بحران

در مدیریت بحران، بین واژه بلا[۱] و بحران[۲] تفاوت هایی وجود دارد. در حقیقت یکی علت و دیگری معلول است.

در نمودار زیر رابطه بین طبیعت، بلایا، ریسک و بحران نشان داده شده است.
[1]

لذا چنین می توان گفت که بلا می­تواند باعث بروز بحران بشود، و یا نشود. متناسب با شدّت آن، مکان بروز آن، عوامل محیطی، آستانه تحمل بحران و … . مثلاً اگر بلایی در میان بیابان یا اقیانوس یا منزل رخ دهد که ضرر قابل ملاحظه ای به فرد یا جامعه نزند، بلا هست ولی بحران نیست. و از طرف دیگر بحران همواره بر اثر یک بلا ایجاد می­گردد ولی بروز یک بلا همواره الزامی برای ایجاد یک بحران ندارد.

 


[۱] Disaster

[۲] Crisis