- وب سایت مهندس علي ماهرالنقش - http://www.amaher.ir -

سیستم اطلاعات مدیریت

سیستم اطلاعات مدیریت سیستمی یکپارچه متشکل از کاربر و ماشین برای ارائه اطلاعات در پشتیبانی از عملیات، مدیریت و تصمیم‌گیری در سازمان است. این سیستم از نرم‌افزار و سخت‌افزار رایانه‌ای، راهنماها و دستورالعمل‌ها، مدل‌هایی برای تحلیل، برنامه‌ریزی، کنترل و تصمیم‌گیری و یک پایگاه اطلاعات بهره می‌گیرد. [۱]

سیستم اطلاعات مدیریت سیستمی است که داده‌های محیطی را جمع‌آوری و داده‌های تبادلات و عملیات سازمانی را ثبت می‌کند و سپس آنها را فیلتر، سازمان‌دهی و انتخاب کرده و به عنوان اطلاعات به مدیران ارائه می‌نماید و ابزاری برای مدیران فراهم می‌آورد که اطلاعات مورد نیاز خود را تولید نمایند.[۲]

سیستم اطلاعات مدیریت سیستمی یکپارچه، رایانه‌ای و کاربرـ ماشین است که اطلاعات لازم  برای حمایت از عملیات و  تصمیم‌گیری فراهم می‌کند. عناصر اصلی این  سیستم عبارتند از: (۱) سیستمی یکپارچه برای خدمت به تعداد زیادی کاربر، (۲) سیستمی رایانه‌ای که تعدادی نرم‌افزار اطلاعاتی را از طریق یک پایگاه اطلاعات به هم مرتبط می‌کند، (۳) رابط کاربر- ماشین که به جستجوهای فوری و موقتی پاسخ می‌دهد، (۴) ارائه اطلاعات به تمام سطوح مدیریتی و (۵) پشتیبانی از عملیات و تصمیم‌گیری [۳]

سیستم اطلاعات مدیریت عبارت است از سیستم تجمیع شده ای که برای پشتیبانی از امور برنامه ریزی و کنترل عملیات یکسازمان تهیه و آماده میگردد . این سیستم با ارائه اطلاعاتی از گذشته، حال و آینده درباره عملیات درون سازمانی و آگاهی های برون سازمانی، از فرآیند تصمیم گیری درسازمان، پشتیبانی اطلاعاتی لازم را به عمل میآورد. [۴] همچنین اطلاعات را جمع آوری و پردازش میکند و در نهایت به آن ساختار میبخشد و به هنگام نیاز آنها را بازیابی و در تصمیم گیری به مدیران کمک می کند. [۵]

نکته مهمی که در اینجا قابل ذکر است اینکه؛ با بررسی اجمالی از برداشت ها و استنباط های مختلف درباره MIS، می توان چنین نتیجه گیری نمود که به احتمال زیاد قسمت عمده ابهامات ناشی از عنوان مبهم و نسبتا پیچیده این مفهوم می باشد. بنابراین اتفاقی نیست که بسیاری از صاحب نظران علوم اطلاعات بلافاصله پس از پیدایش MIS عناوین دیگیری را برای آن پیشنهاد کردند. دراین جا به عنوان نمونه به چند مورد از عناوین پیشنهادی اشاره می شود:

«سیستم های اطلاعاتی تصمیم» از بوون[۱] [1]؛ «سیستم جامع مدیریت» از ای ون سیمن[۲] [2]؛ «سیستم های اطلاعاتی برای مدیریت» از بی ریان[۳] [3]؛ «سیستم اطلاعاتی سازمان یا تشکیلاتی» از لوموان[۴] [4].

امروزه دراکثر کشورهای انگلیسی زبان، عنوان MIS، بدون هی گونه تغییری مصطلح و رایج می باشد. در کشورهای اروپایی و بعضی از کشورهای خاورمیانه و آفریقا نام های جدیدی متداول شده است و به علت تنوع دیدگاه ها هنوز هم توافق جهانی درباره مفهوم MIS وجود ندارد. البته تحقیقات و مطالعات تجربی متعددی که تا کنون انجام شده است اغلب تایید کننده این واقعیت است که انتخاب عنوان جدیدی به نام «سیستم های اطلاعاتی» به جای MIS (به منزله دانش سیستم های اطلاعاتی) می تواند عمده ترین بخش ابهامات این مفهوم را از بین ببرد. [۶]

 

 

 

————————

  1. Davis, G.B. and M.H. Olson, Management Information system: Conceptual, foundations, structure, and development. ۱۹۸۵, New York: Mc Graw-Hill.
  2. Murdick, R.G. and J.C. Munson, MIS Concepts & Design. ۱۹۸۶, London: Primtice –Hall.
  3. Awad, E.M., Management Information System: Concept, structure, and applications. ۱۹۸۸, Califonia: The Benjamin Cummings.
  4. بهشتیان, م.ا., حسین, سیستم های اطلاعات مدیریت نگرشی جامع بر تئوری، کاربردی و طراحی. Vol. 6. 1384, تهران: شرکت پردیس.
  5. Senn, J.A., Information systems in management. ۱۹۹۰: Wadsworth Publ. Co.
  6. محمودى, د.س., تحلیلی بر سیر تحولات سیستم های اطلاعات مدیریت- MIS- و رویکردهای جدید آن. مجله مجتمع آموزش عالی قم, ۲۰۰۲٫ ۱۳(۰): p. -.

————————-

[۱] [5] Bauvin

[۲] [6] Yvon

[۳] [7] Birrien

[۴] [8] Le Moigne