- وب سایت مهندس علي ماهرالنقش - http://www.amaher.ir -

مبانی و مفاهیم مدیریت بحران: انواع بحران

به مقوله بحران از زوایای متفاوتی می توان نگریست، و بر آن اساس دسته بندی های متنوعی برای آن تعریف کرد. در ادامه به تعدادی از این دسته بندی ها اشاره می شود.

رویکردهای مختلف به بحران

انواع بحران – دسته بندی نوع یک

انواع بحران  – دسته بندی نوع دو

مقایسه بحران های ناگهانی و تدریجی:

برای مقایسه بحرانهای ناگهانی و تدریجی می‌توان از چهار ویژگی کلیدی استفاده کرد.

[1]

انواع بحران –  دسته بندی نوع سه

سطوح بحران

ویژگی های عمومی بحران­های ناگهانی

 


[۱] Geographical

[۲] Anthropological

[۳] Sociological

[۴] Developmental Studies

[۵] Refugee Management

[۶] Disaster Medicine & Epidemiology

[۷] Technical

[۸] Human Ecology

[۹] Natural Crisis

[۱۰] Man Made Crisis

[۱۱] abrupt crisis

[۱۲] gradual crisis

[۱۳] Predictable crisis

[۱۴] Unpredictable Crisis

[۱۵]  Local Crisis

[۱۶]  Regional Crisis

[۱۷]  National Crisis

[۱۸]  International Crisis