- وب سایت مهندس علي ماهرالنقش - http://www.amaher.ir -

مفهوم فرهنگ در دیدگاه امام خمینی (ره)

مطلب مناسبی در زمینه تعریف فرهنگ در دیگاه امام خمینی (ره) از یک مقاله علمی به دستم رسید، که چون جالب و دقیق بود با ذکر منبع در ادامه ذکر می کنم.

…………..

emam_khomeini-2 [1]بنا بر آنچه از حضرت امام (ره) نقل شد، می‌توان چنین نتیجه گرفت که گرچه آن حضرت تعریف مشخصی از فرهنگ ارائه نفرموده‌اند، اما به زوایایی پرداخته‌اند که با جمع‌بندی آن‌ها می‌توان فرهنگ را از دیدگاه ایشان تشریح کرد. بر این اساس می‌توان با مبنای تشریحی، فرهنگ را از دیدگاه حضرت امام (ره) چنین تعریف کرد:

«فرهنگ عبارت است از«دانش[۱] [2]، ادب[۲] [3]، تعلیم و تربیت[۳] [4]، اعتقادات[۴] [5]، اخلاق و عمل[۵] [6]، گرایش‌های فکری[۶] [7]، هنجارها[۷] [8]، باورها، ارزش‌ها[۸] [9]، برداشت‌ها[۹] [10] و هنر[۱۰] [11] جامعه و قواعد[۱۱] [12] آن‌ها در جامعه»

 

در مقایسه می‌بینیم تشریح حاضر که از فرمایش‌های حضرت امام (ره) استخراج‌شده است، می‌تواند نسبت به اغلب تعریف‌های موجود، جامعیت بیشتری داشته باشد. البته حضرت امام(ره) به برخی از جوانب دیگر فرهنگ همچون اتکای تعریف‌های تاریخی بر «طول زمان در ایجاد و تغییر فرهنگ[۱۲] [13]» و یا تأکید تعریف‌های روان‌شناختی بر «تسهیل ارتباط و سازگاری با محیط برای رسیدن به اهداف جامعه» نیز توجه داشته‌اند.[۱۳] [14]

 

منبع: عزتی, مرتضی؛ نشریه مهندسی فرهنگی؛ ۱۳۹۰؛ رابطه فرهنگ و توسعه اسلامى از دیدگاه حضرت امام خمینی (ره)

 

 

[۱] [15] ص.ن، ج۹، ۱۸۷ / ج۱۷، ۱۱۵/ ج۷، ۲۵/ ج۱، ۷۶

[۲] [16] ص.ن، ج۹، ۱۸۷ / ج۱۷، ۱۱۵/ ج۶، ۲۱۹/ ج۱، ۷۶/ ج۷، ۲۵

[۳] [17] ص.ن، ج۹، ۱۸۷ / ج۱۷، ۱۱۵/ ج۶، ۲۱۹/ ج۱، ۷۶/ ج۷، ۲۵

[۴] [18] ص.ن، ج۴، ۲۸۴ / ج۲، ۲۷۲/ ج۱۷، ۱۱۲/ ج۱۹، ۲۰۳/ و …

[۵] [19] ص.ن، ج۱۹، ۴ / ج۳، ۲۰۳/ج۷، ۲۵

[۶] [20] ص.ن، ج۱۱، ۱۱۶ / ج۱۹، ۲۰۳/ ج۹، ۸ و ۲۵۷

[۷] [21] ص.ن، ج۳، ۲۱۴ / ج۱۷، ۱۱۲

[۸] [22] ص.ن، ج۳، ۲۱۴

[۹] [23] ص.ن، ج۲، ۲۷۲ / ج۹، ۸ و ۲۵۷

[۱۰] [24] ص.ن، ج۳، ۲۱۴ / ج۱، ۷۶

[۱۱] [25] موارد بالا

[۱۲] [26] ص.ن، ج۱۱، ۱۱۶ / ج۱۷، ۱۱۵ و …

[۱۳] [27] ص. ن، ج۲ ص ۲۷۲