- وب سایت مهندس علي ماهرالنقش - http://www.amaher.ir -

پارک های علم و فناوری

مراکز رشد، پارکها، و شهرک های علمی تحقیقاتی را اگر نتوان بصورت مستقیم تحت عنوان روش تحقیق نوین قلمداد کرد، ولی بدون شک میتوان آنها را از فراسیستمهای مدرن روش تحقیق، مخصوصاً در حیطه علوم فنی مهندسی محسوب نمود.

نقش فوق العاده موثر این الگوهای ترکیبی در گسترش علوم و فن آوری به حدی است که تقریباً تمام کشورهای پیشتاز و در حال توسعه علمی، بصورت یک ضرورت حیاتی پژوهشی، سرمایه گذاری ملی، و شراکت بخش خصوصی را بر روی آن، هر روزه افزایش میدهند.

پس از شکل گیری ایده مراکز رشد در اواخر دهه ۱۹۷۰ ، این مدل کارآئی خود را آن چنان در رشد پژوهش و تولید ثروت به اثبات رسانید که موجب اقبال جهان علم و فناوری گردید. از این رو، این پدیده نوین روند رشد را با سرعت طی نمود بنحوی که در دهه ۹۰ ، دنیا شاهد افزایش یک مرکز رشد در هر هفته گردید.

البته بهره برداری از این مفهوم در کشورهای مختلف، تغییرات قابل ملاحظه ای را در گذر زمان نشان میدهد. از دهه ۱۹۸۰ به بعد، این مفهوم با معانی پارک های علمی و شهرک های علمی تحقیقاتی بهم پیوستند. شناخت و بهره برداری از این حرکت عالمانه جهانی، در اواخر قرن بیستم در ایران نیز بصورت پراکنده آغاز، و از سال ۲۰۰۲ بصورت جدی تری مورد توجه واقع گردید.

اما هنوز بصورت یک امر حیاتی، از جلب توجه، و جذب سرمایه اصولی ملی، و تشویق حضور سرمایه بخش خصوصی محروم، و برای شناخت آن، فرهنگ سازی موثر انجام نگرفته است.

در منطقه خاورمیانه، کشورهای امارات متحده، رژیم اشغالگر قدس و ترکیه پیشتازان سرمایه گذاری در این امر محسوب میشوند. در این میان، به نظر میرسد که نقش مهم همکاری دانشگاه (برای تولید ثروت از طریق تجاری سازی محصولات علمی و ..) و محققین، برای توسعه علم و فن آوری از طریق این روشهای جدید را در منطقه، امروزه کشور ترکیه ایفا مینماید. شناخت کافی نسبت به این فرایند رشد در کشور ترکیه، برای کشور ما بعنوان همسایه، رقیب و یا همکار، حائز اهمیت ویژه است. در ترکیه، این حرکت از دهه ۸۰ آغاز و در دهه ۹۰ عملیاتی شد و امروز ۵ پارک و شهرک علمی تحقیقاتی فعال بر قرار است.

آشنائی با این تحولات زمینه را برای رشد و تکامل کشور در زمینه تحقیقات و فناوری مهیا  می نماید؛ به طوریکه می توان با استفاده از تجربیات موجود نسبت به ایجاد و تکمیل مراکز رشد و پارک های علم و فناوری در کشور اقدام نمود.

بدین منظور در ادامه دو مقاله با عناوین ذیل الذکر  برای بهره برداری عزیزان تقدیم می گردد.

*    *    *    *

با کلیک بر روی نام مقالات  می توانید آن ها را دانلود نمایید.

*    *    *    *

۱-    پیشتازان پارکهای علم و فناوری منطقه خاورمیانه طرحی نوین در پژوهش وفناوری (بررسی موردی  میدانی ترکیه): علی ماهرالنقش، احمد فضائلی [1]

۲-    بهره گیری از مدل های نوین پژوهش (پارک های علم و فناوری) در افزایش توان سیستم دفاعی کشور: احمد فضائلی، علی ماهرالنقش [2]