- وب سایت مهندس علي ماهرالنقش - http://www.amaher.ir -

چرا مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی اجرا نمی شود؟

برای آن که بتوانیم در هر موضوعی فعالیت موثر، هدفمند و عالمانه داشته باشیم؛ باید ابعاد موضوع را از زوایای مختلف بررسی کنیم، شرایط محیطی را در نظر بگیریم و برای آن موضوع بیانیه ماموریت، رسالت، چشم انداز و اهدافمان را مشخص نماییم.

سپس سیاست ها و راهبردهای مان را برای دست یابی به آن اهداف مشخص کنیم؛ و در نهایت اقدامات و  برنامه هایمان را تعیین نماییم.

بحث مهم فرهنگ نیز از این قاعده مستثنی نیست و نیازمند برنامه ریزی، سازماندهی و مدیریت است. در این راستا سال هاست که مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) از شورای عالی انقلاب فرهنگی مطالبه تدوین نقشه مهندسی فرهنگی کشور و نیز راه اندازی قرارگاه فرهنگی کشور را نموده اند.

و بالاخره شورای عالی انقلاب فرهنگی، تدوین و تصویب این سند (نقشه مهندسی فرهنگی کشور) را در ۸/۳/۱۳۹۲ تمام کرد و در تاریخ ۳/۶/۱۳۹۲ در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسید.

متن سند مهندسی فرهنگی کشور در قالب جزوهشورای عالی انقلاب فرهنگی [1]

 

متن سند مهندسی فرهنگی کشور در قالب روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایرانروزنامه رسمی کشور [2]

اگر چه نقدهایی مبنایی بر این سند وجود دارد، لیکن بالاخره مگر قرار نیست قوانین کشور بدون کم و کاست توسط دولت ها به اجرا درآیند؟ پس چرا این مصوبه حدود یک سال است که بر زمین مانده و اجرایی نمی شود؟!

اگر می خواهیم مدیریت جهادی در فرهنگ نماییم مگر نباید چنین موضوعاتی را جدی بگیریم؟

امید آن که مدیران عالی فرهنگ کشور به این موضوع توجه جدی نمایند.

انشاء الله