- وب سایت مهندس علي ماهرالنقش - http://www.amaher.ir -

تقویم کامل سال ۱۳۹۴

تقویم سال ۱۳۹۴ بر اساس مناسبت های مصوب شورای فرهنگ عمومیِ شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ و با استخراج و تنظیم توسط شورای مرکز تقویم مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران را در لینک زیر ملاحظه می نمایید.

انشاء الله هر روزمان بهتر از دیروز باشد.

 

تقویم سال ۱۳۹۴calander [1] Full-1394 [1]