- وب سایت مهندس علي ماهرالنقش - http://www.amaher.ir -

توانمندسازی شهروندان برای مبارزه با فساد

متنی از سایت شفافیت دریافت نمودم که مطالب با ارزشی دارد؛ آن را به اشتراک می گذارم.

توانمندسازی شهروندان برای مبارزه با فساد [1]

اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین