- وب سایت مهندس علي ماهرالنقش - http://www.amaher.ir -

تقویم و روزنمای سال ۱۳۹۱

در این روزنمای سال، مناسبت های مصوب شورای فرهنگ عمومی برای سال ۱۳۹۱ آمده است. استخراج و تنظیم، نیز از طرف شورای مرکز تقویم مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه انجام شده است.

مجموعه کاملی است. انشاء الله قابل استفاده باشه

—————————————————————

تقویم و روزنمای سال ۱۳۹۱ [1]