- وب سایت مهندس علي ماهرالنقش - http://www.amaher.ir -

چند کاریکاتور زیبا درباره اجلاس غیر متعهدها

وضعیت سازمان ملل و اجلاس تهران [1]

[2]

اجلاس “نم” تهران

[3]

کاریکاتور اجلاس عدم تعهد تهران

[4]

حمله اسرائیل به اجلاس تهران

[5]