- وب سایت مهندس علي ماهرالنقش - http://www.amaher.ir -

کدام گزینه: یک حقیقت تلخ، یا یک دروغ شیرین

مردم ما کدام یک را می پسندند؟

یک حقیقت تلخ، یا یک دروغ شیرین

 

یک دروغ شیرین