- وب سایت مهندس علي ماهرالنقش - http://www.amaher.ir -

بسیجی یعنی . . . .

بسیجی . . . .

رسم دارد، ولی اسم ندارد

حیا دارد، ولی ریا ندارد

سوز دارد، ولی دود ندارد

دعا دارد، ولی ادعا ندارد

نیایش دارد، ولی نمایش ندارد

ابتکار دارد، ولی انفعال ندارد

……………………………………