- وب سایت مهندس علي ماهرالنقش - http://www.amaher.ir -

یک ایمیل از طرف خدا!

ایمیلی دریافت کردم با نام «یک ایمیل از طرف خدا[۱]». ساده و زیبا و قابل تأمل بود. شاید برای شما هم جالب باشد.

[1][۱] An Email from GOD