- وب سایت مهندس علي ماهرالنقش - http://www.amaher.ir -

رابطه رسالت کمیسیون فرهنگی مجلس با انرژی هسته ای؟

در خبرها آمده بود که، کمیسیون فرهنگی مجلس از سایت هسته ای نطنز بازدید کرد[۱].

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: اعضای کمیسیون فرهنگی ظهر امروز از سایت نطنز اصفهان بازدید به عمل آورد.
سیدمرتضی حسینی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در گفت وگو با فارس، اظهار داشت: اعضای کمیسیون فرهنگی ظهر امروز از سایت هسته ای نطنز اصفهان بازدید کردند.
وی افزود: در حاشیه این بازدید اعضای کمیسیون کارهای فرهنگی انجام گرفته برای کارکنان این سایت را مورد بررسی قرار دادند و بر قوت کار فرهنگی برای کارکنان و نیروهای سایت نطنز تأکید داشتند.[۱] http://www.kayhannews.ir/910718/14.HTM#other1400 کیهان مورخ ۱۸/۷/۹۱