- وب سایت مهندس علي ماهرالنقش - http://www.amaher.ir -

انواع نیازسنجی اطلاعاتی

 

وقتی در مباحث تحلیل و طراحی سیستم موضوع نیازسنجی مطرح می شود، باید به ابعاد مختلف ان توجه نمود. این نیازسنجی اطلاعاتی در موضوعات و سازمان های مختلف با اهداف و رویکردهای متفاوتی می تواند به انجام برسد، و آن متناسب با هدف کلی تر مشتریان و بانیان است. در ادامه به تعدادی از انواع نیازسنجی اطلاعاتی اشاره شده است.

۱- نیازسنجی اطلاعاتی آموزشی

که در موضوع نیازهای آموزشی سازمان بحث می کند.

۲- نیازسنجی اطلاعاتی پژوهشی

که در موضوع نیازهای پژوهشی سازمان بحث می کند.

۳- نیازسنجی اطلاعاتی سیاسی

که در موضوع نیازهای اطلاعاتی سیاسی سازمان بحث می کند.

۴- نیازسنجی اطلاعاتی اجتماعی

که در موضوع نیازهای اطلاعاتی اجتماعی سازمان بحث می کند.

۵- نیازسنجی اطلاعاتی منابع انسانی

که در موضوع نیازهای منابع انسانی سازمان بحث می کند.