- وب سایت مهندس علي ماهرالنقش - http://www.amaher.ir -

انواع کاربران در عرصه های مختلف علمی پژوهشی کدامند؟

نوع تعامل با کاربران طرح های علمی و پژوهشی یک موضوع بسیار مهم است، و بارها اتفاق افتاده تا به دلیل عدم شناخت نسبت به کاربران و مشتریان ضربات زیادی به شرکت ها و موسسات وارد آمده است.

اما کاربران و مشتریان به دو دسته کلی تقسیم می شوند.

۱- کاربران دانا: می دانند که چه میخواهند، و دنبال چه چیزی هستند.

آن کس که بداند و بداند که بداند     اسب خرد از گنبد گردون بجهاند

۲- کاربران نادانا: نمی دانند که چه میخواهند، و دنبال چه چیزی هستند.

اما این کاربران نادانا خود به دو دسته تقسیم می شوند.

۱-۲-   نادانای دانا

آن کس که نداند و بداند که نداند     لنگان خرک خویش به منزل برساند

۲-۲-   نادانای نادانا

آن کس که نداند و نداند که نداند     در جهل مرکب ابدالدهر بماند

  [1]