- وب سایت مهندس علي ماهرالنقش - http://www.amaher.ir -

تعاریف کلیدی: جهل، وهن، شک، ظن و گمان، یقین

شک یقین [1]در مبانی علمی اسلامی ۵ سطح برای اطمینان در موضوعات [2]بیان می شود.

۱- جهل: عدم اطمینان مطلق است.

۲- وهن: اطمینان کمتر از ۵۰% است. در مقابل ظن است. بین ۱% تا ۴۹% است.

۳- شک: تردید ۵۰ – ۵۰ است.، بین دو حالت. به طوریکه به هیچ طرفی تمایل نداشته باشد.

۴- ظن: تردید بیشتر از ۵۰% به یک سو است. وقتی که فرد احتمال بیشتر از ۵۰% برای درستی مطلبی می دهد به آن ظن و گمان می گویند. بین ۵۱% تا ۹۹% است.

۵- یقین: اطمینان کامل ۱۰۰% به موضوعی است.