- وب سایت مهندس علي ماهرالنقش - http://www.amaher.ir -

تلخندی عجیب

دیده اید بعضی وقت ها، بعضی ها، در بعضی کارها؛ اینطوری عمل می کنند؟!

در وقت شنیدن چالش ها

[1]==============================

در وقت ارائه راهکار

اوّل اینطوری

[2]

بعد اینطوری

[3]

و بعد اینطوری اند…

[4]

==============================

و در وقت عمل به راهکارها

اوّل اینطوری

[5]

و بعد اینطوری اند!!!

[6]==============================

شما چه فکر می کنید؟!