- وب سایت مهندس علي ماهرالنقش - http://www.amaher.ir -

زندگی چیزی بجز انتخاب کردن نیست

چون اصل مفهوم این متن در زبان انگلیسی معنا دارد، لذا متن انگلیسی آن را آورده ام.

 

 

What is life ?

زندگی چیست؟

They said : it’s something Between B to D

آنها گفتند: چیزی است بین B & D

 

Birth to Death

زندگی و مرگ

 

but between B and D there is C.

اما بین B & D کلمه C است

C : It’s your Choice.

و C انتخاب توست

Make best choices in your life

بهترین انتخاب ها را در زندگی ات بکن