- وب سایت مهندس علي ماهرالنقش - http://www.amaher.ir -

صرفاً جهت اطلاع – بن بست فرهنگ

چند وقت پیش در یک شهری از خیابانی رد می شدم.

دیدم نام بن بستی را فرهنگ نهاده اند!

اینطوری!! Culture dead end [1]

 بدون شرح