- وب سایت مهندس علي ماهرالنقش - http://www.amaher.ir -

طنز: مدل های مختلف مدیریتی

سه نوع مدل مدیریتی را در شکل زیر ملاحظه می نمایید.

۱- «رییس» دستور می دهد و دیگران کار می کنند.

۲- «رهبر» خودش جلوتر از همه است، و با همکاری کارکنان کار را به پیش می برد.

۳- «رهبر» خودش بار کارکنان و کار را می کشد، و کارکنان باری اضافه برای سازمان هستند.

راستی در سازمان شما کدام وضعیت حاکم است؟

Boss-Leader-3 [1]