- وب سایت مهندس علي ماهرالنقش - http://www.amaher.ir -

مرگ یعنی عصاره زندگی

مرگ یعنی عصاره زندگی

این کلامی است، که برای یک عمر فکر کردن بس است. همین!