- وب سایت مهندس علي ماهرالنقش - http://www.amaher.ir -

نکات قرآنی: رشوه دادن به قضات و حکام ممنوع

fesad_edari_(1) [1]

 (البقره – ۱۸۸)

……

و اموال یکدیگر را به باطل (و ناحق) در میان خود نخورید! و براى خوردن بخشى از اموال مردم به گناه، (قسمتى از) آن را (به عنوان رشوه) به قضات ندهید، در حالى که می دانید (این کار، گناه است)! {ترجمه مکارم} [2]