- وب سایت مهندس علي ماهرالنقش - http://www.amaher.ir -

کو کوزه گر و کوزه خر و کوزه فروش

کوزه گراین روزها و همه روزها حواسمان به این رباعی خیام حکیم باشد که بر سنگ قبرش چنین نوشته اند:

در کارگه کوزه گری رفتم دوش

                           دیدم دو هزار کوزه گویا و خموش

نا گاه یکی کوزه بر آورد خروش

                         کو کوزه گر و کوزه خر و کوزه فروش