- وب سایت مهندس علي ماهرالنقش - http://www.amaher.ir -

پیشنهاد شش: طراحی نرم افزار مدیریت بحران

کنترل و عبور از بحران یکی از وظایف مسئولان هر مجموعه، سازمان، سیستم و نظامی است. حال این بحران می تواند ناشی از عوامل انسانی و یا طبیعی باشد. لذا چه زیباست این کلام که،

« هر که در عاقبت کار نِگریست ، در عاقبت نَگریست».

در این زمینه فعالیت های با ارزش بسیاری در کشور انجام شده، و این مسیر ادامه دارد. یکی از فعالیت های اساسی در این زمینه طراحی الگو و مدل تدوین سند طرح جامع مدیریت بحران بوده است. حال می بایست گام های بعدی را برای توسعه، نهادینه سازی و استانداردسازی این سیستم برداشت. بدین معنا که بین فعالیت های موجود در هر یک از سازمان ها، ادارات، نهادها، در سطوح مختلف عالی، ارشد، میانی و … ؛ ایجاد هم گرایی و هم افزایی نمود.

لذا پیشنهاد می گردد، مسئولان مدیریت بحران کشور، نسبت به طراحی و راه اندازی نرم افزار مدیریت بحران برای بکارگیری در سازمان های فوق الذکر اقدام نمایند.

چنین نرم افزاری باید دارای ماژول ها و حداقل های زیر باشد:

۱- ماژول یک: اقدامات اولیه تدوین سند

۲- ماژول دو: تهیه اسناد بالادست و مرتبطین با سازمان

۳- ماژول سه: تعیین تهدیدات و مخاطرات اولویت دار برای سازمان (فرم شماره ۴)

۴- ماژول چهار: قوت ها و ضعف ها

۵- ماژول پنجم: فرصت ها و تهدیدات

۶- ماژول ششم: تحدید مسئله و تعیین آسیب پذیری ها

۷- ماژول هفتم: شبیه سازی شرایط بحران

۸- ماژول هشتم: شبیه سازی اقدامات پیشگیری

۹- ماژول نهم: شبیه سازی اقدامات آمادگی

۱۰- ماژول دهم: شبیه سازی اقدامات مقابله

۱۱- ماژول یازدهم: شبیه سازی اقدامات بازسازی

۱۲- ماژول دوازدهم: تعیین نیازهای سازمان

۱۳- ماژول سیزدهم: برنامه های سازمان

در نتیجه وقوع چنین امر مبارکی، شاهد افزایش کارآیی و اثربخشی جهشی در سازمان ها خواهیم بود. از طرف دیگر فعالیت ها دارای غنای بیشتری خواهد شد، چرا که بر اساس استاندارد واحد و قابل قبولی انجام می گیرند، و از انجام امور متفرقه و سلیقه ای اجتناب می شود. همینطور داده ها و اطلاعات تولید شده در سازمان ها مختلف قابل مدیریت، بهره برداری و بکارگیری در سیستم یکپارچه ای می شوند، که این خود به تنهایی دارای برکات بسیار زیادی در حوزه مدیریت بحران است؛ و …. .

به امید فرهنگ سازی و افزایش باور به لزوم نظام سازی در بین آحاد مسئولان کشور.