- وب سایت مهندس علي ماهرالنقش - http://www.amaher.ir -

پیشنهاد یک: ایجاد MIS فرهنگ کشور

اگر به موضوع فرهنگ کشور به عنوان یکی از چهار مقوله اصلی (فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی) در هر نظامی بنگریم، آنگاه می بایست به فرهنگ به عنوان یکی از زیر سیستم های اصلی سیستم کشور توجّه خاص نماییم.

حال برای طراحی چنین زیر سیستمی می بایست ابزارهای مدیریتی لازم را پیش بینی نمود.

مگر می شود سیستمی را مدیریت کرد که اطلاعات آن را نداریم. به قول دوستی، چیزی را که نمی توانیم بشماریم نخواهیم توانست مدیریت کنیم.

لذا ایجاد سیستم اطلاعات مدیریت فرهنگ یکی از ضروری ترین ابزارهای مورد نیاز مدیریت فرهنگ کشور است.

بنابراین پیشنهاد ایجاد چنین سیستمی برای مسئولین مربوطه مطرح است.

برای این کار آسیب شناسی، امکان سنجی، نیازسنجی، تعیین وضعیت موجود و مطلوب و طراحی این چنین سیستمی ضرورت جدی دارد.