- وب سایت مهندس علي ماهرالنقش - http://www.amaher.ir -

پیشنهاد هشت: چند عنوان پایان نامه کاربردی

هر دانشجویی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری، می بایست با بکارگیری مجموعه دانش ها و مهارت های کسب شده اش، یک فعالیت پژوهشی به نام پایان نامه را به انجام رساند؛ و چه خوب است که این فعالیت در موضوعاتی کاربردی انجام گیرد، تا هم دانشجو و هم جامعه از ثمرات آن بهره برداری مناسب داشته باشند.

لذا در ادامه چند عنوان پایان نامه پیشنهاد می گردد، باشد که اصحاب علم و دانش در دانشگاه ها و حوزه های علمیه از آن استفاده نمایند.

۱- طراحی مفهومی سیستم اطلاعات مدیریت فرهنگ

۲- طراحی عملیاتی سیستم اطلاعات مدیریت فرهنگ

۳- طراحی سیستم داده کاوی فرهنگی

۴- تدوین نسخه مدیریتی مؤلفه ها و شاخص های فرهنگی

۵- طراحی نرم افزار درختواره (پازل) فرهنگ

۶- تعیین شاخص های توانایی، مهارت، دانش و تجربه مورد نیاز هر یک از مشاغل اصلی لایه یک و دو دستگاه های فرهنگی کشور

۷- تدوین نظام جامع مدیریت بحران کشور

۸- تبیین چالش های موجود در نظام سازی – مطالعه موردی نظام سازی اقتصادی

۹- تبیین چالش های موجود در نظام سازی – مطالعه موردی نظام سازی فرهنگی

۱۰- تبیین چالش های موجود در نظام سازی – مطالعه موردی نظام سازی اجتماعی

۱۱- تبیین چالش های موجود در نظام سازی – مطالعه موردی نظام سازی سیاسی

۱۲- تبیین شاخص های اندازه گیری فضائل اخلاقی از دیدگاه اسلام و ساخت ابزارهای مربوطه

۱۳- تبیین شاخص های اندازه گیری رذائل اخلاقی از دیدگاه اسلام و ساخت ابزارهای مربوطه